Acayip Hayvanlara Benziyirsen v1.9

warcraft maps

Warcraft random map
Acayip Hayvanlara Benziyirsen v1.9
Название: Acayip Hayvanlara Benziyirsen v1.9
Тип: Other
Местность: Ashenvale
Размер поля: 64x64
Игровое поле: 52x52
Разместил:
Unknown
29.07.2009 20:26:46
71 60


Описание:
7 tane Hüro ile Karsinizdayiz Yeni Versiyon ile Kar$ınızdayız ! 1 Yeni Hüro ---------------------- Ya$ayan Ölü (AnektoD Tasarım) ---------------------------------------------- Dikkat:Bir Çok Psikolog Hastasına Bu Haritayı Öneriyor.

Размер файла: 2420kb.
Скачать Acayip Hayvanlara Benziyirsen.w3x
Add this map to your site or blog

содержание карты

Другие версии: acayip hayvanlara benziyirsen
• 1.9 • 2.01.8b1.6b1.6Be the first user to rate this.
Your rate:


Похожие карты
Рекомендованное количество игроков: AnektoD-ToJestTo
Подробное описание карты Acayip Hayvanlara Benziyirsen v1.9:
развернуть/свернуть
Yeni Versiyon ile Kar$ınızdayız !
1 Yeni Hüro
----------------------
Ya$ayan Ölü (AnektoD Tasarım)
----------------------------------------------
Dikkat:Bir Çok Psikolog Hastasına Bu Haritayı Öneriyor
----------------------------------------------
Direct by AnektoD & ToJestTo
Emeklerinden Dolayı CoolDown'a Te$ekkür Ederiz !

iyi OyunLaR ! GL & HF

Beklenen An Geldi !!

oadingScreen.mdx
Kanlı Nigar Genç ya$ında gelin verildikten sonra uzun yıllar koca dayagı yiyen ve sonra da aldatılan Nigar cinnet geçirip kocasının bögrünü de$mi$, cesedini minik parçalara böldükten sonra çöp torbasına doldurup küçük çekmece gölüne atmıştır. Bu olaydan sonra birkaç yıl evde sadık kedisiyle oturmu$ kocasını soranlara uyuyo demiştir. Kedisiyle oturduğu yıllar boyunca evde canı sıkılıp iki tane bıçagı alıp onlarla ugra$maya ba$layan nigar bir süre sonra bir kılıç ustası olup çıkmı$tır. Kedisine de uzak dogu sporları egitimi veren Nigar artık erkeklere ettigi intikam yeminini yerine getirmeye hazırdır. Yıllar içinde öyle bir vaziyete gelmi$tir ki bu intikam arzusu sık sık geçirdigi cinnetlerinden birindeyse çükü olan her $eyi 2 saniye içinde param parça edebilir. Ve şimdi de erkeklerden en iyi intikam alabilecegi yere, arenamıza gelmi$tir

Gulyabani Birkaç yıl türk gençligini pe$inden sürükleyen $arkılar yaptıktan sonra brutal vokale özenip brutal söylerken sesini mahveden hayko her$eyden kaçarak ormana saklandı. Ormanda vah$i hayata iyice alı$an hayko zaten az olan akıl sağlığının son zerrelerini de kaybetti. Ormanda hayvanlarla içli dı$lı olan Hayko'nun zaten kaymı$ olan görüntüsü iyice kaydı, böyle kelto$ kırmızı kocakafalı acayip bişey olup çıktı. Bir kere ormanda çıkıp köye inmeye çalıştı ama köylünün biri bunu gulyabani sanıp çiftesiyle kıçından vurunca tekrar ormana kaçtı. Hala brutal sevdasıyla yanıp tutu4an Hayko çıkarabildigi hayvanımsı seslerle brutal yapmaya çalı$maktadır. Ya$adıgı ormanın 5 yıldızlı tatil köyü yapmak için kesilmesiyle küplere binen Hayko öldürme istegiyle dolmu$ ve arenamıza gelmi$tir.

Kanlı Nigar Genç yaşında gelin verildikten sonra uzun yıllar koca dayağı yiyen ve sonra da aldatılan Nigar cinnet geçirip kocasının böğrünü deşmiş, cesedini minik parçalara böldükten sonra çöp torbasına doldurup küçük çekmece gölüne atmıştır. Bu olaydan sonra birkaç yıl evde sadık kedisiyle oturmuş kocasını soranlara uyuyo demiştir. Kedisiyle oturduğu yıllar boyunca evde canı sıkılıp iki tane bıçağı alıp onlarla uğraşmaya başlayan nigar bir süre sonra bir kılıç ustası olup çıkmıştır. Kedisine de uzak doğu sporları eğitimi veren Nigar artık erkeklere ettiği intikam yeminini yerine getirmeye hazırdır. Yıllar içinde öyle bir vaziyete gelmiştir ki bu intikam arzusu sık sık geçirdiği cinnetlerinden birindeyse çükü olan her şeyi 2 saniye içinde param parça edebilir. Ve şimdi de erkeklerden en iyi intikam alabileceği yere, arenamıza gelmiştir

HAlgida'nın Mahrem Kahramanı Daha 7 yaşındayken kendisine radyoaktif dondurma taşıyan bir kamyonun çarpması sonucu bacaklarını kaybeden Sülo zamanla özel güçlerinin ortaya çıktığını farketti. Uzaktan herşeyi dondurabiliyor, kendisine nanik yapan mahalle arkadaşlarını buza çevirebiliyor daha sonra da onlara götüyle gülüyordu. Yaptığı bu eylemler nedeniyle arkadaşları arasında buzakaçan lakabı ona verildi Ama güçlerini farkeden tek kişi o değildi, babası da bunları farketmişti. Oğlu salya sümük ağlamasına rağmen gözünün yaşına bakmadan oğlunu seri dondurma üretimi problemi yaşayan Algida'ya sattı. Uzun yıllar eşek gibi çalıştırdılar süloyu, emekli de etmediler, 65 yaşına kadar çalıştıktan sonra yeter ulan dedi ve Algida'dan kaçtı şimdi hayatını sürdürmek için sokak dövüşlerine katılan Sülo'nun yolu arenamıza düştü

Gulyabani Birkaç yıl türk gençliğini peşinden sürükleyen şarkılar yaptıktan sonra brutal vokale özenip brutal söylerken sesini mahveden hayko herşeyden kaçarak ormana saklandı. Ormanda vahşi hayata iyice alışan hayko zaten az olan akıl sağlığının son zerrelerini de kaybetti. Ormanda hayvanlarla içli dışlı olan Hayko'nun zaten kaymış olan görüntüsü iyice kaydı, böyle keltoş kırmızı kocakafalı acayip bişey olup çıktı. Bir kere ormanda çıkıp köye inmeye çalıştı ama köylünün biri bunu gulyabani sanıp çiftesiyle kıçından vurunca tekrar ormana kaçtı. Hala brutal sevdasıyla yanıp tutuşan Hayko çıkarabildiği hayvanımsı seslerle brutal yapmaya çalışmaktadır. Yaşadığı ormanın 5 yıldızlı tatil köyü yapmak için kesilmesiyle küplere binen Hayko öldürme isteğiyle dolmuş ve arenamıza gelmiştir.

HModa Canavarı Zamanında ünlü bir moda tasarımcısı iken sevgilisinin onu aldatması, karısının sevgilisi olduğunu öğrenip anasının evine kaçması, yoğun ve iğneleyici gazete ve dergi eleştirileri nedeniyle akıl sağlığı iyice tehlikeye giren ve yoğun biçimde fransız özentisi olan kahramanımız akıl hastanesine kapatıldı. Burda geçirdiği uzaun yıllar içerisinde diğer akıl hastalarından üçünü kendisine dik dik baktığı için, ikisini ard arda iki kere saati sorduğu için, birini de oturarak işediği için öldürdü. Akıl hastanesi yetkilileri onu güneş görmeyen daracık bir odaya kapattılar yıllarca. Eski adı çoktan unutulmuştu, kendi bile unutmuştu. Kendisine yeni bir ad buldu "Dö La Kıtıyıımmı". Yıllarca güneş ve insan yüzü görmediği için gözleri yuvalarından oynamış teni böyle iğrenç yeşilimsi bir renk almıştı. Eski başarılı tasarımcıdan geriye hiçbirşey kalmamıştı. Her gece avazı çıktığı

Moda Canavarı Zamanında ünlü bir moda tasarımcısı iken sevgilisinin onu aldatması, karısının sevgilisi olduğunu ögrenip anasının evine kaçması, yogun ve igneleyici gazete ve dergi ele$tirileri nedeniyle akıl saglıgı iyice tehlikeye giren ve yogun biçimde fransız özentisi olan kahramanımız akıl hastanesine kapatıldı. Burda geçirdigi uzaun yıllar içerisinde diger akıl hastalarından üçünü kendisine dik dik baktıgı için, ikisini ard arda iki kere saati sordugu için, birini de oturarak i$edigi için öldürdü. Akıl hastanesi yetkilileri onu güne$ görmeyen daracık bir odaya kapattılar yıllarca. Eski adı çoktan unutulmu$tu, kendi bile unutmu$tu. Kendisine yeni bir ad buldu "Dö La Kıtıyıımmı". Yıllarca güne$ ve insan yüzü görmedigi için gözleri yuvalarından oynamı$ teni böyle igrenç ye$ilimsi bir renk almı$tı. Eski ba$arılı tasarımcıdan geriye hicbir$ey kalmamıştı.

Algida'nın Mahrem Kahramanı Daha 7 ya$ındayken kendisine radyoaktif dondurma ta$ıyan bir kamyonun çarpması sonucu bacaklarını kaybeden Sülo zamanla özel güçlerinin ortaya çıktıgını farketti. Uzaktan her$eyi dondurabiliyor, kendisine nanik yapan mahalle arkada$larını buza çevirebiliyor daha sonra da onlara götüyle gülüyordu. Yaptığı bu eylemler nedeniyle arkada$ları arasında buzakaçan lakabı ona verildi Ama güçlerini farkeden tek ki$i o degildi, babası da bunları farketmi$ti. Oglu salya sümük aglamasına ragmen gözünün ya$ına bakmadan oglunu seri dondurma üretimi problemi ya$ayan Algida'ya sattı. Uzun yıllar e$ek gibi çalı$tırdılar süloyu, emekli de etmediler, 65 ya$ına kadar çalı$tıktan sonra yeter ulan dedi ve Algida'dan kaçtı $imdi hayatını sürdürmek için sokak dövü$lerine katılan Sülo'nun yolu arenamıza dü$tü

Ortamların Vampiri Her türlü gece ortamına anında akan, gündüz yaşamayı sevmeyen, diskoların aranan adamı Sertan!!! Partilere bayılır, özellikle de partilerde karambolde milletin kötünü ısırmaya! Bir ara tatil köyünde animatörlüğü denese de gündüzleri güneş kremi masrafının fazla olması nedeniyle Dj'liğe soyunmuş ve yaşam amacını bulmuştur. Turntable'ın kralı işinin piri! Ne var ki her ne kadar Dj'liği sevse de Dj'lik yaparken kan ihtiyacını karşılayamadığı için ona güreşecek bi yer de lazım. Bu nedenle arenamıza başvuran Sertan memnuniyetle kabul edilmiştir

Ortamların Vampiri Her türlü gece ortamına anında akan, gündüz ya$amayı sevmeyen, diskoların aranan adamı Sertan!!! Partilere bayılır, özellikle de partilerde karambolde milletin kötünü ısırmaya! Bir ara tatil köyünde animatörlügü denese de gündüzleri güne$ kremi masrafının fazla olması nedeniyle Dj'lige soyunmu$ ve ya$am amacını bulmu$tur. Turntable'ın kralı i$inin piri! Ne var ki her ne kadar Dj'ligi sevse de Dj'lik yaparken kan ihtiyacını kar4ılayamadıgı için ona güre$ecek bi yer de lazım. Bu nedenle arenamıza başvuran Sertan memnuniyetle kabul edilmiştir

Goklerin Piri Zaman her$eyin çözümüdür diyen atalarımız yek $eyde yanılmı$lar: ejderler, evet, zaman bu yaratıkları çözememiştir. Odun geldik odun gidicegiz zihniyeti birçok ejderin kafasında yer etmi$tir. Fikret bu olguları dü$üne dü$üne kafayı sıyırmı$ ve degisik bir$eyler üstlenmek istemi$tir. Gocugu geçirip dere tepe gezerek yaşamın gerçeklerini ara sokaklarda arama zahmetinde bulunmu$tur. Gördügü vah$eti yetenekleriyle taklit ederek kendine büyük bir eglence çıkarmı$tır. Olayı abartma istegi ile yol yordam bilmeksizin uçarak arenamızda yolculuguna ara vermistir. Ho$gelmi$tir. Bir ejderimiz eksikti…

HAYDEEEEEEEEEE

-mod (15,30,45,60) yazarak Biti$ Zabıtını Hesaplasın Kurucu Kisi

-isim yazarak nickinizi degistirebilirsiniz (örn: -isim mal)

Hüronuzu iyi Secin Hüro Degistirme Gibi Bi Lüksünüz
YOKTUR !

$aka La $aka Var Tabi Olmamı -yeniden Yaz Hüronu Degi$tiR(Ama 1 lwl Ba$larsın)

Her Hürodan 1 Gold kazanırsınız Acayip olmayan hayvanlarda ise gizlenmi$ Goldlar bulunmaktadır.

GL & HF

Bu Pencere senin konu$ma pencereni düzenleyen aynı zamanda gecmi$ konusmalari sana gosteren bir penceredir.|N |NKonusma Pencereni su 2 komut sayesinde 2 farkli amacta acabilirsin:|N- CTRL-ENTER: Ittifaklara Mesaji iletir|N- SHIFT-ENTER: Mesaji Herkese Ileti

Bu Secenek Ordularin Duzenli bir sekilde dizilisini saglar.|N|NUzaktan atan uniteleri otomatikman arka siralara atar Yakin dovus unitelerini ise on siraya.|N|N Bu Ideal Saldırı Formasyonunu Zorlanmadan Olusturmaya Yarar.

Bu opsiyon Haritadaki kucuk yaratiklari gormenizi saglar .|N|NKucuk Hayvan Gostericileri Kucuk haritada Mavi Sari ve Kırmizi Yuvarlaklardır.|N|NThe Daire Ne Kadar Buyurse o kadar yuksek seviyede Yaratik var demektir

Bu Opsiyon uniteleri 3 farkli renk modelinde gormenizi saglar.|N|NMod 1:|R Butun Uniteler orijinden gelen renkleriyle gosterilir. |NMod 2:|R Kucuk Harita Renkleri Ittıfaklari|R ve Dusmanlari|R Gost. |NMod 3:

Bu opsiyon ittifaklarinizi Kucuk Haritaya Sinyal Göndererek Uyarmanizi Saglar.|N|NKucuk Haritada Isaretlenen yer Yanip Soner.|N|N Kısayol icin CTRL + Fare Tiklamasi veya ALT + Fare Tiklamasi

Zirhsiz veya kaplama Zirhli olan unitelere Ku$atma Silahlari daha fazla hasar verirken. Orta Seviye Zirh veya Kahraman Zirhlarina daha az hasar verir

O kadar ayı(hayvan olan) bir canavar ki 18 saniyede 1 büyüyü reflekte edio. Cık cık... HERHANGI BIR BUYUDE OTOMATIK DEVREYE GIRER NORMAL KULLANMANI TAVSIYE ETMEM !

Sizin Aynınızdan Kopyalanıcaksınız Dü$manlarınıza Kendinizi Belli Ettirmeyin. Seviye 1 -Dublör olu$tur. Seviye 2 - Dublör olu$tur. Seviye 3 - Dublör olu$tur.

Kucuk Haritadaki Gorunu$ tipini Degistirmenizi Saglar Bu Secenek.|N|NBu Secenegi Optik Koni Hucrelerinde Problem Olanlarin kullanmasi daha makuldur

Orta Seviye Zirh Normal Ataklardan daha fazla hasar alir Delici Ataklardan Buyulerden ve Ku$atma Silahlarından daha az hasar alir

Böyle bi yildirim atio iste 200 hasar verio 2 ki$iye sekio o da öyle bi$i yani. . - OGLUMMM SOFRAYA GEL ! - TAMAM ANNE BI SN ACIKLAMA YAPIYORUM.

Bırrrrrrrrrrrrrrrrr Gibi bi dondurma atar böyle seke seke herifleri kolaçan eder. 4 kez seker her seki$ 150 Hasar Verir. Yeterince açıkladım sanırım

%s adli %s (seviye %d) tokadi yedi.,%s the %s (seviye %d) yikildigi yerde kaldi.,%s the %s (seviye %d) tokadi yedi.,%s adli %s (seviye %d) yikildigi yerde kaldi

Ku$atma Silahlari Kaplama Zırhlara veya Zirhsizlara daha fazla Hasar verirken Kucuk Zirhlara veya Kahraman Zirhlarina Daha az Hasar Verir

Ku$atma Silahlari Kaplama Zırhlara daha fazla Hasar verirken Kucuk Zirhlara veya Kahraman Zirhlarina Daha az Hasar Verir

Bir Cagrı$ım yaptı mı ? Bıçaksırt = Bristleback o hesap xD %100 Hasarı Geri Yansıtır ve 10 Zırh puanı verir. Siki Tuttu Yakın Dövüscüler yane

Delici Atak Agir Zırha daha fazla hasar verir. Kaplama Zirha, Hafif Zirha ve Kahraman Zirhina daha az hasar Verir

развернуть/свернуть

Похожие карты:

Acayip Hayvanlara Benziyirsen YO
Acayip Hayvanlara Benziyirsen YO (Other)
Warcraft map: 3146kb.
Y?lba$? Ozel !!!! Cooldown Prodüksiyon gururla pi$manlık arasındaki ince cizgiyi kollayarak sunar... Acayip Hayvanlara Benziirsen™ ---------------------------------------------- Dikkat: Bir Çok Psikolog Hastasına Bu Haritayı Öneriyor.

Acayip Bir Harita v1.3b
Acayip Bir Harita v1.3b (Other)
Warcraft map: 240kb.
Acayip Bir Harita v1.2b Yapan JrDrizzt -BUTUN HEROLAR ESIT GUCDEDIR -Isminizi "-isim (nick)" olarak deistirebilirsiniz. (Orn: -isim JrDrizzt) -Host -mod 15, -mod 30, -mod 45 yazarak yapilmasi gereken scoru ayarliyabilir. -Bu versionda.

+ добавить новую Warcraft карту
Топ скачиванийclick to change language >> ru ua de en vi es

Рейтинг@Mail.ru
© warcmaps.com | правила | письмо
При копировании материала укажите ссылку на сайт warcmaps.com